Đề nghị sớm giải quyết dứt điểm tình trạng xả chất thải ra sông Cái

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sông Cái trên địa bàn huyện Diên Khánh.  

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vạn Ninh. Theo đó, diện tích sử dụng đất là 56.183ha; diện tích thu hồi đất 159,3ha; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 207,6ha; diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 33,32ha.

Nha Trang: 8 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện quản lý rác thải đại dương

UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

 
.

các thông tin tiện ích