VIDEO: Ngày đêm tại các chốt kiểm soát dịch Covid-1919/04/2020