VIDEO: Hiệu quả từ các mô hình tuần tra tăng cường địa bàn vùng ven20/04/2020