VIDEO: Người dân bắt chuột, cá mùa nước lũ25/11/2018