VIDEO: Gặp người cuối cùng làm nghề đan giỏ sắt ở thôn Hội Xương09/08/2018