Video: Báo Khánh Hòa đồng hành với các doanh nghiệp hỗ trợ người dân bị hỏa hoạn24/01/2017