Video: Vietcombank Chi nhánh Nha Trang giao dịch tại trụ sở mới03/09/2014