Video: Chấn chỉnh việc sử dụng bảng hiệu tiếng nước ngoài sai quy định21/04/2014