Hoạt động kinh doanh vàng sau khi thực hiện Nghị định 2415/01/2013