Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Thông báo đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ 1572/2011/TĐ.BĐ, thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá

Nhà máy chế biến hạt điều: Nhà xưởng: 4.601,7 m2. Văn phòng: 2.667,3 m2. Diện tích đất: 29.869,5 m2. Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn: Đến hết ngày 03/12/2024.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung và tiêu chí như sau: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa ...

 
.

các thông tin tiện ích