Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

Thứ Năm, 07/11/2019, 23:08 [GMT+7]

Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang


Địa chỉ: 02 Lê lợi, phường Xương Huân,Tp Nha Trang, Khánh hòa.


Số điện thoại: 0258. 3821250        Fax: 0258. 3824205

THÔNG BÁO


V/v: Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang hủy đăng ký Công ty đại chúng


Tên công ty    : Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang


Địa chỉ: Số 02 Lê lợi,Phường Xương Huân, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh hòa


Số điện thoại: 0258. 3821250        Fax: 0258. 3824205


Mã chứng khoán : NPH


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200369786do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày05/02/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/10/2018.


- Căn cứ điều 36 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.


- Ngày 05/11/2019 , Công ty nhận được công văn số 6474/UBCK-GSĐC ngày 25/10/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng với Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang, kể từ ngày 02/10/2019.


Nay, Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha trang xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông và các cơ quan hữu quan được biết.

 

.

các thông tin tiện ích