Thông báo về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Thứ Năm, 25/01/2018, 22:50 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như sau:

Căn cứ văn bản số 7662/UBND-KT ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. V/v triển khai Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 6/7/2017 của HĐND tỉnh về mức thu phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; cụ thể: 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm giá trị gia tăng.

Thời gian áp dụng kể từ ngày công ty phát hành hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2018

Về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 19 phường thuộc TP. Nha Trang, được thực hiện theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

.

các thông tin tiện ích