Nông thôn khởi sắc

Những năm qua, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tập trung đầu tư hiệu quả cho khu vực nông thôn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn mới ở địa phương có nhiều khởi sắc.  

Kiểm tra thực hiện nông thôn mới tại xã Vạn Thọ

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh vừa kiểm tra tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2016 - 2018, phụ nữ trong tỉnh đã thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, góp phần tích cực cho lộ trình xây dựng nông thôn, đô thị  phát triển.

 
.

các thông tin tiện ích