Đề nghị công nhận 7 xã nông thôn mới

Chiều 12-12, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 họp xét đối với 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2019: Phấn đấu có thêm 8 xã nông thôn mới

Chiều 13-11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp thông qua kế hoạch lựa chọn xã đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.  

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Huyện Diên Khánh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, huyện tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng tiêu chí cho các xã nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  

 
.

các thông tin tiện ích