Xã Vạn Phước: Tập trung xây dựng nông thôn mới

Xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện những tiêu chí còn lại, với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Xã Diên Đồng: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đến nay, xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh) mới chỉ thực hiện được 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang nỗ lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, cơ sở vật chất nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022

Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2020, để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã đề ra mục tiêu tất cả các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này cần sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện.    

 
.

các thông tin tiện ích