Sở Công Thương: Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Sở Công Thương vừa triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở năm 2019.

Nhận thức về công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Các thành viên tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh trực tiếp hướng dẫn về cách tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính...

 
.

các thông tin tiện ích