Trách nhiệm bồi thường trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Trong vụ việc trợ giúp pháp lý, nếu do sai sót, không chính xác dẫn đến bị thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý thì trách nhiệm này được xem xét giải quyết thế nào?

Những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Hỏi: Những đối tượng  nào thuộc diện được trợ giúp pháp lý?

Thủ tục khiếu nại thừa phát lại về thi hành án dân sự

Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại thực hiện không đầy đủ công việc theo thỏa thuận về thi hành án thì tôi có thể khiếu nại đến cơ quan nào?   

 
.

các thông tin tiện ích