Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, 04/09/2019, 21:59 [GMT+7]

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, nghiêm túc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung đề ra tại Chỉ thị số 20 ngày 29-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các đơn vị liên quan phải tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, bám sát các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 dự kiến trình đại hội các cấp.


UBND tỉnh cũng nêu rõ, các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (gồm dự án chuyển tiếp, dự án đã hoặc chưa ký kết hiệp định) nếu không hiệu quả, phải nghiên cứu dừng ngay việc triển khai thực hiện để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Các đơn vị không để xảy ra tình trạng dự án được ký kết hiệp định nhưng không đưa được vào danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn.


V.K

.

các thông tin tiện ích