Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 16/09/2019, 22:55 [GMT+7]

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 8947 chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đạt hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững; hướng dẫn người nghèo tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo; hướng dẫn, hỗ trợ người nghèo, người mới thoát nghèo tiếp cận tốt các dịch vụ về tín dụng, y tế, giáo dục, học nghề và tạo việc làm; nâng cao kiến thức pháp lý, khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, bảo đảm chương trình giảm nghèo của địa phương thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đối tượng; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người nghèo; tập trung thực hiện tốt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; quan tâm bố trí ngân sách và chủ động kêu gọi, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để triển khai hiệu quả các hoạt động, chương trình, dự án về giảm nghèo…


V.G
 

.

các thông tin tiện ích