Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ Sáu, 19/07/2019, 23:24 [GMT+7]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri thực hiện Kết luận số 49 ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và hội khuyến học quán triệt, thực hiện Kết luận số 49 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 11 và Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% trường học có hội khuyến học; 80% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có ban khuyến học; 60% dân số trong tỉnh là hội viên hội khuyến học…


N.D

.

các thông tin tiện ích