Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Thứ Hai, 12/03/2018, 09:45 [GMT+7]

Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.


Theo đó, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 được chia thành 3 nhóm, chính sách hỗ trợ cho từng nhóm như sau:


- Nhóm 1 (56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh) áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và tại Tiểu dự án 1, 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016;


- Nhóm 2 (29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo) áp dụng chính sách quy định tại Tiểu dự án 1, 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722 với định mức hỗ trợ bằng 70% so với nhóm 1;


- Nhóm 3 (gồm 8 huyện xét thoát nghèo thuộc 6 tỉnh) áp dụng chính sách đặc thù tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và Tiểu dự án 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722 bằng 100 % so với nhóm 1.


Quyết định 275/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ 7-3-2018.

A.T 

.

các thông tin tiện ích